Na naszej stronie internetowej poruszamy wszystkie problemy związane z przechodzeniem przez cudze grunty urządzeń przesyłowych, tj. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych.

W szczególności prezentujemy wszystkie możliwe roszczenia jakie przysługują właścicielom nieruchomości obciążonym urządzeniami przesyłowymi, jak i roszczenia przysługujące przedsiębiorcom przesyłowym. Jednocześnie wskazujemy jak się bronić (jakie zarzuty podnosić) przeciwko roszczeniom właścicieli nieruchomości jak i przedsiębiorców przesyłowych. Nasze doświadczenie w sprawach przesyłowych zbudowaliśmy poprzez wieloletnią obsługę prawną zarówno właścicieli nieruchomości (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi) obciążonych urządzeniami przesyłowymi jak i przedsiębiorców przesyłowych.

Orzeczenia

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2016 r. II CSK 512/15

Odnosząc się wreszcie do zarzutu naruszenia art. 7 k.c. i kwestii dobrej wiary wnioskodawcy, stwierdzić należy, że również w tym zakresie zasadnie Sąd Okręgowy przyjął 20-letni (a nie 30-letni) okres potrzebny do nabycia służebności w drodze zasiedzenia. W analizowanym stanie faktycznym nie może budzić wątpliwości okoliczność, że linie niskiego i średniego napięcia od kilkudziesięciu lat znajdują się na nieruchomościach objętych wnioskiem. W dacie zniesienia zasady jednolitej własności państwowej (zmiana art. 128 k.c. ustawą z dnia 31 stycznia 1989r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny; Dz. U. nr 3, poz. 11) istniało przedsiębiorstwo państwowe, które wykonywało regularnie czynności objęte treścią służebności odnośnie do urządzeń posadowionych na nieruchomości należącej aktualnie do uczestnika.

Zobacz więcej

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Zapewniamy obsługę prawną opartą przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzących w skład naszego zespołu. Wspólna praca funkcjonujących w ramach Kancelarii działów prawnych pozwala na realizację zadań z wielu gałęzi prawa z jednoczesnym zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług. Nasz zespół to doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi. Współpracujemy z profesorami uniwersyteckimi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi.

ŁUKASZ PRUSIK
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Aplikant Radcowski

JUDYTA BURY
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

tel.: +48 531 109 106
j.bury@sadkowskiiwspolnicy.pl